Vietnam  

CÁCH VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

   Báo cáo tóm tắt chính sách là một công cụ trung gian giữa nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách. Nó giúp cho nhà nghiên cứu phổ biến kết quả nghiên cứu của mình đến với những người làm công tác chính sách, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và chính sách. Bài viết này chia sẻ cách viết một báo cáo tóm tắt chính sách đến với những nhà nghiên cứu hay những người muốn trở thành một chuyên viên cố vấn chính sách.

1. Tại sao nên viết báo cáo tóm tắt chính sách [policy brief]?

Pages

  
Subscribe to RSS - Vietnam